05

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:30 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست آقای مهندس شالچی درخصوص اجرای لوله های گاز زیر لوله های فاضلاب با کد ارتفاعی نامناسب مطرح و مقرر گردید کلیه لوله ها بر طبق نظر ناظر از مسیر مناسب تری اجرا گردد.

2-درخواست شرکت حرارت موج با حضور آقای مهندس مقدس مسئول تاسیسات ساختمان پزشکان بیمارستان پارس مجددا مطرح و درخصوص محل نصب پکیج و نحوه اجرای دودکش و تامین هوای مثبت ساختمان بحث و بررسی گردید و مقرر شد آقایان پیشرفت ثابت و زائرثابت از تاسیسات بازدید و گزارش ارائه نمایند.

3-درخواست مهندس پورشهباز درخصوص پرونده شماره 95160219 مطرح و مقرر شد داخل آشپزخانه دو دریچه در دو سمت ایجاد گردد و آبگرمکن بر روی ایوان نصب شده و بقیه موارد ایمنی فنی با رعایت مقررات الزامی است.

4-درخواست دفتر طرحهای عمرانی علوم پزشکی درخصوص بازرسی از ساختمان معاونت غذا و دارو مطرح و موافقت گردید .

5-دستورالعمل ساختمانهای گلی در مناطق ییلاقی و روستایی مطرح و تایید گردید.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.