13

مرحله

توضيح

1

تعيين مقدار مصرف

1-مراجعه مالک به واحد فروش عمده شرکت گاز

2-بازديد کارشناس شرکت گاز از پروژه و تعيين مصرف

3-انعقاد پيمان فروش

 

2

تعيين ناظر

1-انتخاب پيمانکار واجد شرايط توسط مالک و انعقاد قراداد

2-مراجعه پيمانکار به مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي سازمان نظام مهندسي به همراه مدارک زير:

     -نقشه اوليه 3 سري (در کاغذ A3 و مهر و امضاء شده توسط مجري)

     -نامه شرکت گاز

     -پيمان فروش

     -معرفي نامه پيمانکار از سوي مالک بعنوان مجري و نماينده مالک در پروژه

     -واريز مبلغ علي الحساب به حساب سازمان نظام مهندسي

3-معرفي ناظر از سوي سازمان

 

3

بازديد اوليه

 

با هماهنگي پيمانکار، ناظر سازمان به همراه کارشناسي که نقش کنترل کننده را دارد و توسط سازمان تعيين گرديده، جهت کنترل مسير و نحوه اجراي لوله کشي از پروژه بازديد مي نمايند.

 

4

بازديد و تاييد مصالح

 

ناظر موظف است قبل از اجراي کار از مصالح پروژه بازديد و مطابقت آنها با استانداردها را کنترل نمايد.

 

5

کنترل صلاحيت جوشکاران و دستگاه جوش

 

بررسي و کنترل گواهينامه هاي جوشکاران فلزي و پلي اتيلن و همچنين کاليبراسيون دستگاه جوش بر عهده ناظر پروژه مي باشد.

 

6

نظارت پروژه

- با توجه به نوع پروژه، ناظر در مراحل مختلف پيشرفت کار، از پروژه بازديد مي نمايد.

- مجري موظف است قبل از شروع هر مرحله از کار(حفاري، لوله گذاري، جوشکاري، راديوگرافي، پر کردن کانال و ...) ناظر را در جريان امور قرار دهد.

 

7

تکميل فرمهاي مربوطه

 

مالک، مجري و ناظر مي بايست فرمهاي مربوط به هر مرحله (چک ليست، تست مقاومت و نشتي، مصالح مصرفي، حفاظت از زنگ،...)  به دقت تکميل نموده و در قسمت تعيين شده در هر فرم، مهر، امضاء و تاييد نمايند.

 

8

ارائه مدارک پايان کار

 

مجري پس از پايان کار و تهيه نقشه نهايي، جهت دريافت نامه تزريق گاز به همراه مدارک تکميل شده زير به سازمان نظام مهندسي مراجعه مي نمايد:

-نقشه نهايي (6سري مهر و امضاء شده توسط مجري و ناظر)

-جواب تست لهيدگي (6 سري)

-چک ليست (6 سري)

-صورتجلسه مقاومت و نشتي (6 سري)

-گزارش راديوگرافي (6 سري)

-صورتجلسه سيستم حفاظت از زنگ (6 سري)

-فرم مصالح مصرفي (3 سري)

 

9

متره و اعلام حق الزحمه دستگاه نظارت

1-کنترل مدارک پايان کار توسط سازمان 

2-ارسال يک نسخه از مدارک براي کارشناس متره جهت برآورد هزينه اجراي پروژه براساس فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه

3-مشخص نمودن حق الزحمه دستگاه نظارت بر طبق مصوبه هيات سه جانبه گاز صنعتي

 

10

تزريق گاز

1-واريز مابه التفاوت حق الزحمه دستگاه نظارت به حساب سازمان توسط مالک

2-ارسال نامه تزريق گاز داخلي به شرکت گاز (بهمراه سه سري مدارک) از طرف سازمان

3-تزريق گاز با حضور نماينده مالک،نماينده شرکت گاز، مجري و ناظر پروژه

 

نظر ها

انوري
# انوري
پنجشنبه, 26 آذر,1394 03:19 ب.ظ
برای شروع برنامه سیستماتیک وخوبی تهیه شده است بدینوسیله از دست اندرکاران امر تشکر می نمایم