مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


26

صورتجلسه مورخ 95/07/11 کمسیون فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست شرکت گیل شعله درخصوص بازدید میدانی از هتل رستوران آقای قربانی مطرح و مقرر گردید آقای باخدا ازمحل بازدید و گزارش ارائه نماید.

2-جهت برگزاری مبحث 17مجریان گاز بخش 1/4 پوند مقرر گردید زمان کلاس 24 ساعت و مبلغ آن 290 هزار تومان در نظر گرفت شود بعلت اینکه ناظرین عوارض و حق عضویت به سازمان پرداخت می نمایند برای ناظرین 145 هزار تومان در نظر گرفته شده است و برای مجریان صد در صد اضافه گردد و در کمیته چهارجانبه مطرح و مصوب شود.

3-مصوب گردید تایید سیستمی نقشه های ناظرین توسط کاربران مرکز بدلیل عواقب قانونی آن انجام نپذیرد و مسئولیت عدم تایید و ترخیص نقشه ها بعهده مهندسین ناظر می باشد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

تعداد مشاهده خبر: (831)
گروه خبر: صورت جلسات
کد خبر: 137