مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


12

برنامه زمان بندي جهت جذب ناظرين جديد مرکز کنترل گاز

برنامه زمان بندي جهت جذب ناظرين جديد مرکز کنترل گاز (به شرح فايل پیوست)
تعداد مشاهده خبر: (2865)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 14