مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


19

قابل توجه کارآموزان (تحویل گزارش کارآموزی)

با توجه به اعلام نمرات دوره تکمیلی مبحث17، از تاریخ 95/10/18 امکان دریافت گزارش و قرارگیری در نوبت مصاحبه مقدور است و با توجه به اینکه آخرین مهلت مصاحبه تاریخ 95/12/15 می باشد لطفا بنحوی برنامه ریزی نمایید که گزارش کارآموزی تایید شده توسط سرپرست های کارآموزی تا قبل از تاریخ فوق جهت قرار گرفتن در نوبت مصاحبه، تحویل مرکز کنترل گردد.  
تعداد مشاهده خبر: (224)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 164