مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


30

قابل توجه ناظرين محترم گاز -نصب تجهيزات ايمني

 * طبق بندهاي 17-3-4-1 و 17-3-4-2 مبحث 17 مقررات ملي ساختمان نصب تجهيزات ايمني در ساختمانهاي خاص و عمومي الزامي است و طبق بند 17-3-4-3 اين تجهيزات بايد با استاندارد ملي و يا استانداردهاي معتبر بين المللي مطابقت داشته باشند.

* ساختمانهاي عمومي طبق بند 17-2-5 مبحث17 مقررات ملي ساختمان در انواع کاربري مشخص شده است و همچنين طبق بند 17-2-2-1 همين مقررات مجتمع هاي مسکوني آپارتماني که در آنها 10 واحد مسکوني و يا بيشتر وجود داشته باشد از نظر مقررات لوله کشي گاز در گروه ساختمانهي عمومي قرار مي گيرند.
تعداد مشاهده خبر: (1602)
کد خبر: 29