30
 * طبق بندهاي 17-3-4-1 و 17-3-4-2 مبحث 17 مقررات ملي ساختمان نصب تجهيزات ايمني در ساختمانهاي خاص و عمومي الزامي است و طبق بند 17-3-4-3 اين تجهيزات بايد با استاندارد ملي و يا استانداردهاي معتبر بين المللي مطابقت داشته باشند.

* ساختمانهاي عمومي طبق بند 17-2-5 مبحث17 مقررات ملي ساختمان در انواع کاربري مشخص شده است و همچنين طبق بند 17-2-2-1 همين مقررات مجتمع هاي مسکوني آپارتماني که در آنها 10 واحد مسکوني و يا بيشتر وجود داشته باشد از نظر مقررات لوله کشي گاز در گروه ساختمانهي عمومي قرار مي گيرند.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.