مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


24

فواصل سررايزر از انشعاب و مشخصات ماکت کنتور

احتراما تصوير نامه رسيده از بخش خدمات فني و فروش عمده شرکت گاز استان در خصوص رعايت فواصل سررايزر از انشعاب و مشخصات ماکت کنتور جهت اطلاع ناظرين محترم مرکز کنترل گاز تقديم ميگردد.
تعداد مشاهده خبر: (1487)
کد خبر: 33