01

جدول تعرفه نظارت وبازرسی گاز درسال 1395

( زمان اجرا از 18/02/1395 )

جمع کل(ریال)

حق ثبت سازمان

95(ریال)

تعرفه نظارت؛کنترل مصالح وکنترل نقشه سال 95(ریال)  

جیریت

1/345/000

200000

1145000

G2.5,G4

1/481/000

200000

1281000

G6

1/921/000

200000

1721000

G10

2/183/500

200000

1983500

G16

2/707/000

200000

2507000

G25

3/280/500

200000

3080500

G40

3/674/000

200000

3474000

G65

5/116/000

200000

4916000

G100

262/000

نظارت مجدد (درصورت عدم تایید دربازرسی اول)

262/000

نظارت به ازای هرواحد آپارتمان (بیش از یک واحد )

تبصره 1:تامین وسیله  از مراکز شهرستانها تامحل اجرای پروژه وبالعکس و همچنین تحویل نقشه تایید شده از سازمان نظام مهندسی برعهده مجری یا نماینده تام الاختیار مجریان می باشد.

تبصره2:مجری حداکثر 6ماه از زمان ثبت نقشه مهلت دارد کار لوله کشی گاز را به بازرس ارائه نماید.همچنین درصورت بازرسی وعدم تایید ؛مجری حداکثر 6ماه مهلت داردنسبت به اصلاح وارائه کاربه بازرس اقدام نماید؛درغیراینصورت کارمورد نظر از چرخه بازرسی خارج شده ومی بایست مجددا باپرداخت هزینه جدید پرونده سازی گردد.

تبصره3:مالک موظف است 6ماه پس از تاییدنقشه نسبت به دریافت کنتور گاز اقدام نماید؛درغیراینصورت می بایست با پرداخت مجدد هزینه بازرسی پرونده سازی نماید.

تبصره4:درصورتیکه مجری با درخواست کتبی ؛نیاز به مشاوره قبل از اجرا داشته باشد معادل هزینه بازرسی هرجیریت از مجری اخذ میشود.

 

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.