مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


07

ممنوعيت اجراي دودكش بخاري درزير سقف فضاهاي داخلي

ايجاد ونصب مدخل ورودي دودكش درسقف فضاهاي داخلي ،جهت اتصال لوله رابط دودكش كليه دستگاههاي گازسوز دودكش دار متحرك (كه درمحل نصب ثابت نمي شوند)نظير انواع بخاريها وامثال ان ،به دودكش اصلي ساختمان مشابه نمونه هاي ضميمه ممنوع است .جهت اجراي دودكش چنين تجهيزاتي كه از قبل درداخل ساختمان فضاي داكت جهت اجراي دودكش  لحاظ نشده دودكش از بيرون ساختمان اجراو حداقل تا يك متر بالاي سقف تمام شده ساختمان امتداد يابد. 
تعداد مشاهده خبر: (1750)
کد خبر: 40